SVĚŘENSKÝ FOND

Hrozby nelze předpovědět.

Můžete je ale předvídat a tím ochránit Vaši budoucnost, Vaše potomky i Váš majetek.

Svěřenský fond dokáže řadu situací ošetřit lépe, než by Vás mohlo napadnout.

CO JE SVĚŘENSKÝ FOND

Svěřenský fond je speciální druh správy cizího majetku.

Proč cizího?

Protože zakladatel fondu do něj vyčleňuje svůj majetek (nebo jeho část), který pak už není v jeho vlastnictví. Tento majetek pak nevlastní nikdo. Nakládá se s ním dle pravidel, která jsou stanovena ve statutu fondu

Svěřenský fond je řízen správcem, který se zodpovídá zakladateli fondu. Majetek fondu je spravován dle statutu a ve prospěch obmyšlených osob.

Svěřenský fond přestává existovat tehdy, nemůže-li plnit účel, pro který byl založen.

Přípravě fondu je proto potřeba věnovat dostatek času a odborné péče, neboť opomenutí zdánlivě nepodstatných skutečností může později zapříčinit nefunkčnost fondu jako takového.

Založení svěřenského fondu stojí nejčastěji od 80.000 do 150.000 Kč.

SCHÉMA VAZEB SVĚŘENSKÉHO FONDU

SVĚŘENSKÝ FOND FUNGUJE VELMI DOBŘE V TĚCHTO OBLASTECH

Dědictví a nástupnictví

Majetkové hodnoty vyčleněné do svěřenského fondu už nejsou ve vlastnictví zakladatele. Nejsou proto předmětem pozůstalostního řízení, nemusí se zohledňovat neopomenutelní dědicové, povinné podíly ani další principy dědického práva.

Ochrana majetku a soukromí

Svěřenský fond Vám přinese anonymitu vlastnictví a diskrétnost v obchodních a bankovních vztazích.

Prevence před exekucí a insolvencí

Svěřenský fond odděluje majetek od vlastnictví zakladatele a tím ho chrání před exekucemi (budoucími, nikoliv současnými).

Alternativa předmanželské smlouvy

Majetek ve svěřenském fondu už není ve vlastnictví zakladatele, tudíž nebude po sňatku transformován na společné jmění manželů. Proto bude chráněn před případnými exekucemi vzniklými během manželství a nebude na něj brán zřetel při rozvodovém řízení.

Zabezpečení blízkých osob.

Svěřenský fond může pomoci nastavit jasná pravidla pro čerpání vyčleněného majetku. Může mít výchovný charakter, může pomáhat vzdělávat Vaše děti a vnoučata a může pomoci zabezpečit např. osobu se zdravotním postižením, zestárlé rodiče nebo osoby stejného pohlaví.

Firemní struktury a podíly

Jako OSVČ a vlastně i jako jednatel společnosti ručíte za své závazky celým svým majetkem. Ovšem ne tehdy, pokud svůj osobní majetek vyčleníte do svěřenského fondu. Stejně tak můžete naložit s klíčovými firemními aktivy, která jsou podstatou Vašeho know-how. Svěřenský fond dokáže zajistit kontinuitu podnikání v případě selhání, úmrtí či nemohoucnosti obchodního partnera nebo kohokoliv jiného, jehož závažný stav by paralyzoval chod firmy. Svěřenský fond také umí smazat vlastnickou stopu a zajistit diskrétnost celé rodiny.

Správa aktiv a majetku

Zakladatel fondu vymezuje podmínky, dle kterých se správce chová. Správce fondu musí jednat v nejlepším zájmu obmyšlených osob. Vystupuje v roli vlastníka, právně jím ale není. Není vystaven riziku exekuce. Správce ovšem nese trestní zodpovědnost za svěřený majetek, má informační povinnost, musí hlásit střety zájmů a je povinen odstoupit z funkce, nemůže-li se jí kvalifikovaně zhostit.

Filantropie a charita

Filantropie posiluje rodinné vztahy, pokud do ní zapojíte všechny její členy. Můžete sdílet radost a cílevědomost. Jednotný účel a společný cíl občas mívá až transforrmační účinky. Charita rozvíjí finanční dovednosti a klade důraz na odpovědné hospodaření se zdroji.

Nutno podotknout, že svěřenský fond nejlépe funguje jako preventivní prvek. Nelze s ním proto hasit již vzniklé požáry.

Máte-li zájem zjistit, zda by svěřenský fond mohl být vhodným řešením Vaší situace, domluvte si nezávaznou konzultaci.