RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S INVESTOVÁNÍM

Investování obecně je spojeno s určitou mírou rizika. Všechny investice na kapitálových trzích nesou v sobě riziko kapitálové ztráty, kdy investor nemusí dosáhnout požadovaného výnosu nebo získat zpět plnou výši investovaného kapitálu. Investice do cenných papírů kolektivního investování (dále též "fondy") a investičních cenných papírů (dále též spolu s fondy souhrnně "investiční nástroje") v sobě obsahují zejména tržní riziko (kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní v průběhu času), kreditní riziko (emitent cenného papíru nesplní své závazky řádně a včas), likviditní riziko (investiční nástroj může být v daném časovém horizontu obtížně prodejný) a měnové riziko (Aktiva ve fondech mohou být investována do cenných papírů, které mohou být denominovány v různých měnách. Stejně tak investiční cenné papíry mohou být obchodovány v různých měnách. Na hodnotu aktiv příslušných investičních nástrojů vyjádřenou v jejich základní měně tak mohou mít negativní vliv výkyvy směnných kurzů).

Případná další specifická rizika jednotlivých fondů jsou vždy uvedena v příslušném dokumentu Klíčové informace pro investory (KIID) nebo statutu, který zákazník obdrží v případě zájmu o nákup takového fondu. Specifická rizika jednotlivých investičních nástrojů jsou dále uvedena v upozornění na rizika u jednotlivých smluvních partnerů Broker Trust, a.s.

Investiční poradenství jako služba poskytovaná zákazníkům je spojena s rizikem. Poskytnutá rada Broker Trust, a.s., byť činěná s nejvyšší mírou odbornosti a profesionality, se může v budoucnu ukázat jako nesprávná a investice na jejím základě učiněné mohou být ztrátové. Broker Trust, a.s. upozorňuje, že v závislosti na budoucím vývoji může svou radu kdykoliv změnit nebo odvolat. Broker Trust, a.s. poskytuje svým zákazníkům pouze rady, vlastní investiční rozhodnutí závisí vždy na vůli a rozhodnutí zákazníka, který za ně též nese plnou zodpovědnost.