ESG – investujte se vzpomínkou na planetu

Moji klienti mohou skrz investiční platformu Edward aktuálně investovat do dvou řad plně spravovaných, diverzifikovaných a automatizovaných portfolií:

 • klasická portfolia,

a nově také:

 • společensky odpovědná portfolia.

Ta mají podobné výnosy a riziko jako klasická modelová portfolia, ale zároveň zohledňují navíc i přínosy firem pro společnost nebo životní prostředí. Klienti tak získávají možnost, jak prostřednictvím investovaných peněz jasně podpořit dlouhodobě udržitelný přístup ke světu, ve kterém žijeme. Podívejte se, jak a podle čeho jsou tato portfolia složena.

Nejen zisk, ale i společenský dopad

Ačkoli společensky odpovědné investování (SRI – Socially Responsible Investing) nemá jednotnou definici, obecně se považuje za investiční strategii, která hodnotí firmy na základě jejich přínosu (a/nebo) škodlivosti pro společnost, nikoli pouze na základě generovaného zisku či finanční hodnoty.

Ať už se investoři rozhodnou investovat prostředky společensky odpovědně, protože věří, že tento typ investice přinese dlouhodobě vyšší zhodnocení, nebo je vedou etické důvody, způsobů mají hned několik a přirozeně je lze i kombinovat.

14 tipů jak se stát rentiérem

Stáhněte si zdarma e-book, který vám usnadní cestu k Vaší finanční nezávislosti.

STÁHNOUT ZDARMA

Firmy na miskách vah

Lze zaujmout tzv. vylučující přístup, kdy se cíleně vyhneme akciím nebo dluhopisům společností, které se podílejí na činnostech považovaných za škodlivé. Ze svého portfolia pak vyloučíme například akcie firem, které se podílejí na těžbě fosilních paliv, výrobě střelných zbraních nebo prodeji tabáku.

Na druhém konci spektra někteří investoři nakupují aktiva společností pouze tehdy, pokud jejich podnikatelské aktivity odpovídají hodnotám považovaných za prospěšné pro společnost. Například vyrábějí čistou energii, snižují klimatickou stopu, pozitivně působí v místních komunitách a tak dále.

Tři pilíře společenské odpovědnosti

V Edwardovi znamená společensky odpovědné investování podporu pozitivního sociálního a environmentálního dopadu výběrem investic, které zahrnují pouze firmy, které jsou vysoce hodnoceny v rámci faktorů ESG. Chytáte se za hlavu, že jsme vytáhli další zkratku? Není třeba, hned si ji vysvětlíme.

ESG (Environmental, Social, Governance) je zkratka tří slov označujících životní prostředí, společnost a firemní správu. To jsou tři pilíře společenské odpovědnosti firem. Každý pilíř obsahuje specifické faktory, podle kterých lze společnosti hodnotit.

Environmentální faktory jsou například:

 • změna klimatu;
 • emise uhlíku;
 • znečištění ovzduší a vody;
 • biodiverzita;
 • odlesňování;
 • energetická účinnost;
 • nakládání s odpady;
 • spotřeba vody.

Sociální faktory zohledňují postupy firem v oblastech jako:

 • lidská práva a pracovní normy;
 • diverzita;
 • spokojenost zákazníků;
 • ochrana soukromí a dat;
 • vztahy se zákazníky a zaměstnanci;
 • vztahy s komunitou.

Faktory firemní správy jsou například: 

 • složení představenstva;
 • struktura výboru pro audit;
 • odměňování vedoucích pracovníků;
 • lobbování a politické příspěvky;
 • systémy informování, prevence úplatkářství a korupce.

Propojme se na Facebooku...

...nebo na Linked In >>

Opřít se o skálu

Jako hlavní fondy v Edwardových sociálně odpovědných portfoliích používáme fondy největšího světového správce majetku a zároveň lídra v oblasti ESG investičních produktů – společnosti BlackRock.

BlackRock od roku 2018 usilovně prosazuje ESG kritéria a aktivně využívá své hlasy akcionáře k prosazení udržitelného přístupu ve společnostech, jejichž akcie drží v rámci spravovaných fondů a ETF. Velcí správci aktiv vlastní přes 40 % všech veřejných akciových společností na celém světě, v mnoha firmách jsou to dokonce nadpoloviční podíly akcií. Potenciál ovlivnit směřování těchto společností podle principů ESG je tedy značný (OECD 2019).

Nejširší nabídka na světě 

BlackRock má nejširší nabídku investičních produktů v kategorii ESG řešení a skvělý tým investičních expertů spravující jednotlivá portfolia, jejichž složením se bude Edward převážně řídit.

Abychom vyvážili výnosy a pozitivní dopad, vybíráme obecně ETF, které sledují indexy upřednostňující společnosti s vyšším hodnocením kvality ESG a zároveň udržují nízkou chybu sledování „standardních“ indexů.

Každé z ETF v našich sociálně odpovědných portfoliích reprezentuje určitou třídu aktiv v souladu s asset alokací vytvořenou pro naše klasická modelová portfolia.

EDWARDOVA PORTFOLIA
Jak je vytváříme a řídíme

Stáhněte si zdarma e-book a poznejte Edwardova modelová portfolia, díky kterým si i Vy můžete splnit své finanční cíle. 

STÁHNOUT ZDARMA

V tabulce 1 jsou uvedeny třídy aktiv zastoupené v Edwardových ESG portfoliích, konkrétní ETF vybrané k reprezentaci každé třídy aktiv a celková nákladovost každého fondu.

Výrazně nižší poplatky

Poplatky námi vybraných společensky odpovědných ETF jsou výrazně nižší než průměrný nákladový poměr 0,66 % u aktivně spravovaných podílových fondů, jak uvádí společnost Morningstar.

Přestože se snažíme najít sociálně odpovědné ETF pro každou část vašeho portfolia, ne pro všechny třídy aktiv existuje reprezentativní sociálně odpovědné ETF. V některých případech se rozhodneme nezastoupenou třídu aktiv zcela odstranit, jako je tomu například u zlata, komodit a nemovitostí. V jiných případech, jako například u státních dluhopisů a cenných papírů chráněných proti inflaci (TIPS), používáme stejné ETF, které používají naše klasická portfolia. Je to proto, že jak TIPS, tak státní dluhopisy jsou přirozeně sociálně odpovědné, protože obvykle financují vládní výdaje na věci, jako je infrastruktura, školy a sociální programy, stejně jako každodenní provoz státu.

Uhlíková stopa jako kritérium

Kromě celkového hodnocení kvality ESG zdůrazňujeme druhou metriku udržitelnosti, která hodnotí společnosti na základě jejich emisí uhlíku. Tato metrika zachycuje tuny oxidu uhličitého vypouštěné jednotlivými společnostmi na milion dolarů jejich tržeb. Tuto metriku považujeme za hmatatelnější než celkové skóre kvality ESG. ETF používané v našich společensky odpovědných portfoliích dosahují výrazně lepších výsledků než fondy používané v našich klasických portfoliích, a to jak v kvalitě ESG, tak v uhlíkové stopě.

Nejdůležitější investiční zásady

Stáhněte si zdarma e-book, který vám odhalí to nejdůležitější, co potřebujete k úspěšnému investování.

STÁHNOUT ZDARMA

Poté, co se rozhodneme, které třídy aktiv a investiční nástroje budou použity v našich sociálně odpovědných portfoliích, musíme také zvolit váhy jednotlivých nástrojů. K tomu používáme stejný postup, jako při sestavování našich klasických portfolii.

Předpokládané výnosy

Náš proces tvorby portfolia předpokládá, že mezi jednotlivými ESG fondy a jejich protějšky, které nejsou ESG, není žádný rozdíl v očekávaném výnosu a kolísavosti. V tabulce níže jsou uvedeny naše předpoklady pro tyto hodnoty.

*Očekávaný výnos je stanoven jako vážený aritmetický průměr očekávaných výnosů jednotlivých investičních kategorií zastoupených v daném portfoliu. Při stanovení očekávaných výnosů investičních kategorií vycházíme především z dat a výpočetních modelů společnosti Blackrock, Vanguard, AQR a JP Morgan. Je potřeba brát na zřetel, že uvedené očekávané výnosy nejsou zárukou skutečně dosažených výnosů v budoucnu. Skutečné výnosy portfolia v budoucnu se mohou od očekávaných lišit, a mohou dosáhnout i záporných hodnot. **Kolísavost vyjadřuje orientační hranici, o kolik procent může hodnota portfolia běžně klesnout. Tato hranice však není zárukou, že nedojde k poklesu vyššímu. Konkrétní čísla představují směrodatnou odchylku našich modelových portfolií za poslední tři roky.

Po výpočtu očekávaných průměrných ročních výnosů a kolísavosti používáme stejný proces optimalizace portfolia, který je popsán u našich klasických portfolií, abychom určili váhy jednotlivých fondů. Konečné váhy jednotlivých tříd aktiv jsou uvedeny na přiloženém obrázku. Třídy aktiv zastoupené společensky odpovědnými ETF jsou vyznačeny tučným písmem.

Zařazení sociálně odpovědných ETF do těchto portfolií podstatně zlepšuje jejich charakteristiky udržitelnosti. Abychom získali skóre na úrovni portfolia pro již zmíněné ukazatele kvality ESG a uhlíkové stopy, použijeme vážený průměr. Průměrné skóre ESG se zvyšuje z průměrné hodnoty 6,5 na průměrnou hodnotu 7,9. Následující obrázek ukazuje hodnoty pro jednotlivá modelová portfolia.

Odebírejte můj YouTube kanál.

Další obrázek ukazuje vážený průměr uhlíkové stopy pro všechna modelová portfolia v obou našich řadách. Stejně jako u skóre ESG dochází u sociálně odpovědných portfolií k výraznému zlepšení této metriky, a to z průměrné hodnoty 186 na 124, což představuje průměrný pokles o více než 30%.

V portfoliu s rizikovým skóre 9 (jedno z našich nejčastěji vybíraných dlouhodobých portfolií) klesne skóre uhlíkové stopy ze 160 na 94. To znamená snížení o 66 tun ekvivalentů oxidu uhličitého na každý milion dolarů investovaných do udržitelného portfolia místo klasického portfolia. To se rovná přibližně emisím čtrnácti osobních automobilů nebo vytápění sedmi domů po celý rok.

Prospěch pro portfolio i planetu

Podle robustního hodnotícího rámce vykazují Edwardova společensky odpovědná portfolia ve srovnání s našimi klasickými portfolii výrazné zlepšení v ukazatelích společenského prospěchu a udržitelnosti. Zároveň společensky odpovědná portfolia těží z investičních znalostí a nejmodernějších technik alokace aktiv našeho partnera, společnosti BlackRock.

Klienti tak získávají špičkovou příležitost, jak zhodnocovat své prostředky, a zároveň podpořit udržitelné směřování společností po celém světě.

Řešíte-li do čeho investovat a Vaše životní hodnoty rezonují s filozofií přístupu ESG, může být společensky odpovědné investování vhodnou cestou i pro Vás.

Rezervujte si úvodní konzultaci a zjistěte více.

Zdroje: vlastní tvorba, tým Edward

** Zveřejnění informací

Informace obsažené v tomto sdělení slouží pouze k obecným informačním účelům a nelze je považovat za investiční nebo daňové poradenství. Nic v tomto sdělení by nemělo být vykládáno jako výzva, nabídka nebo doporučení k nákupu nebo prodeji jakéhokoli cenného papíru. Veškeré odkazy na jiné stránky serveru jsou nabízeny pro usnadnění a neznamenají, že společnost WOOD & Company nebo její přidružené společnosti schvalují, sponzorují, propagují a/nebo jsou ve spojení s vlastníky nebo účastníky těchto stránek nebo že podporují jakékoli informace obsažené na těchto stránkách, pokud není výslovně uvedeno jinak. Některé fondy ETF dostupné klientům platformy Edward jsou společností WOOD & Company označeny jako “společensky odpovědné”. Aby mohl být ETF označen jako sociálně odpovědný, musí splňovat alespoň jedno z následujících kritérií: (1) ETF sleduje index, který je uveden na trh jako index usilující o dodržování zásad společenské odpovědnosti nebo ESG prostřednictvím výběru a vážení svých složek (2) ETF sleduje index, který výslovně vylučuje společnosti zapojené do podnikání poškozujícího životní prostředí, jako je průzkum a rafinace ropy a zemního plynu, tepelné uhlí, ropné písky, těžba palmového oleje nebo neudržitelná produkce lesních produktů (3) ETF sleduje index, který prostřednictvím výběru nebo vážení svých složek zvýhodňuje společnosti zapojené do podnikání souvisejícího s: (4) ETF sleduje index, který prostřednictvím výběru nebo vážení svých složek upřednostňuje společnosti s politikami a postupy podporujícími posílení postavení žen, menšin nebo příslušníků jakýchkoli znevýhodněných skupin nebo začlenění žen, menšin nebo příslušníků jakýchkoli znevýhodněných skupin do vedoucích pozic.

Investiční poradce, lektor finanční gramotnosti, zakladatel Investičního fondu Peníze pod kontrolou, příznivec férového a bezpečného investování a v neposlední řadě také milovník své rodiny a volného času, který se našel v tom, čím se živí.

ŘEKLI O MNĚ

"S Ing. Hesounem se známe řadu let od dob jeho působení na pozici privátního bankéře jedné velké banky, jejímž jsem klientem. Vzhledem k tomu, že mi vždy vyhovoval jeho styl práce, zůstali jsme v kontaktu i poté, co z banky odešel a osamostatnil se jako privátní finanční poradce. Hlavními důvody pro mé rozhodnutí zůstat s ním v kontaktu a nadále využívat jeho služeb jsou jeho solidnost, přesnost, za všech okolností férové jednání, a to hlavní, pozitivní finanční efekt plynoucí z investic a rozhodnutí, která mi pomohl učinit."
Ing. Stanislav KumžákObchodní ředitel pro východní Evropu - VISCOFAN CZ s.r.o.
"Jakub Hesoun byl 1,5 roku členem týmu ERSTE Premier v Českých Budějovicích, který se zabývá obsluhou Top Affluentní klientely v ERSTE Premier, prémiové službě České spořitelny, a.s. U Jakuba jsem nejvíce oceňoval jeho znalosti z oblasti investičního bankovnictví a také schopnosti tyto dovednosti předávat dále, ať svým klientům nebo kolegům v týmu."
Ing. Petr MichalecManažer ERSTE Premier centra České Budějovice
"S panem Ing. Jakubem Hesounem spolupracujeme již několik let. Ing. Hesoun připravuje pro naší organizaci školení na témata dle naší zakázky. Nejčastěji řešená témata jsou dluhová problematika, finanční gramotnost, spoření a investice. Účastníci si chválí jasnost a srozumitelnost přednášek i trpělivost věnovanou každému dotazu účastníka. Jako organizátoři oceňujeme ochotu, rychlou a vstřícnou komunikaci a profesionální přístup lektora."
PhDr. Miroslava HoreckáŘeditelka PorCeTa, o.p.s., Tábor
"Profesionalitu a vysokou kvalitu považuji u investičního poradce za "normální". Ing. Jakub Hesoun k tomu ovšem skýtá nadstavbu tím, že vnímá klienta i srdcem, takže výsledná spolupráce je na té nejvyšší úrovni."
Jana KrálováKlientka - investiční poradenství
"Pan Jakub Hesoun je profesionál, s velkými zkušenostmi, přehledem a jedinečným osobním a přátelským přístupem. Když jsem řešila nově vzniklou životní situaci, velice profesionálně a trpělivě mi poradil. Nikdy neměl problém zodpovědět mé nekonečné otázky a vždy jsme si vše pečlivě prošli, abych si byla jista, že je to ta nejlepší možnost pro mne a jak dále postupovat. Vřele doporučuji spolupráci s panem Hesounem."
Eva TisoňováKlientka - individuální poradenství

LÍBIL SE VÁM ČLÁNEK?

Pokud ano a chcete o tématu vědět více

jistě najdeme cestu, jak byste i Vy mohli získané informace zužitkovat.

Upozornění na rizika: historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a může i významně spadnout pod svou výchozí úroveň. Koncepty zde uvedené nejsou poradenstvím k žádným konkrétním investičním nástrojům. Reperezentují názory a zkušenosti autora. Článek nemůže nahradit osobní schůzku a autor neodpovídá za žádné rozhodnutí, které na základě jeho přečtení učiníte. Vždy se ohledně Vašich financí raďte s odborníky, než podepíšete jakoukoliv smlouvu.